Điều khoản Dịch vụ của Clue là gì?

Điều khoản Dịch vụ của Clue là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Clue. Thỏa thuận giải thích loại dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Thỏa thuận cũng giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng Clue hoặc trang web Clue. 


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ trust@helloclue.com.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu
Được bảo trợ bởi Zendesk