GDPR คืออะไร และมีผลกับฉันอย่างไร?

General Data Protection Regulation (GDPR) คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป กฎหมายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถควบคุมวิธีที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและบริษัทต่างๆ รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้มากขึ้น เป็นกฎหมายที่ใช้กับทุกบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปที่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว และหน่วยงานใดก็ตามที่ประมวลผลข้อมูลของพลเมืองในสหภาพยุโรป ซึ่งรวมถึง Clue ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนี 


ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Clue ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ GDPR ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ
สนับสนุนโดย Zendesk